بشارت های پیش رو …

بشارت های پیش رو …

بسم الله

*يکي ازمهمترين وحياتبخش ترين ويژگيهاي مذهب ما،نگاه بشارت انگيزواميدبخش داشتن به جهان وکارجهان است .

*بامراجعه به روايات متوجه ميشويم که عصرحاضر،عصرموعود ودوران فرج خواهدبود.و هم براساس روايات(اسلامي ):

*ايران کانون فرج است که به منزله ي يک بال براي ظهورموعود مي باشد

*بال دوم ،ظهور«يمن»است که دقيقا بعداز قيامهاي کشورهاي عربي ،ستاره ي يمن نيزطلوع مي کند.به اين روايت

عنايت کنيد:

خلعت العرب اعنتها …وظهرالشامي واقبل اليماني وتحرک الحسني و«خرج صاحب الامر…»

برمبناي اين روايت :پس از فروريختن نظامهاي ديکتاتوري شاهانه درجهان عرب ،قيام هاي عصرظهورنيز که يماني و

حسني(سيدخراساني)را در طليعه ي خود دارند آغازشده وبلافاصله امام مهدي .عج.ظهورخواهدکرد
حوادث آينده:

اگراتفاقاتي که (بدون رعايت ترتيب چندان )دراين جاذکرمي شود ،دراين ايام محقق شدند
جاي هيچ شکي باقي نمي ماند که ماديگر وارد عصرظهور شده ايم:

*بحران حاکميت درعربستان وکشته شدن ياعزل پي درپي پادشاهان آن کشور

*حضورمقتدرانه وظفرمندانه نيروهاي ايراني در کشورهاي مظلوم عرب ازجمله يمن

*آتش گرفتن چاه ها ومناطق نفتي بزرگ درعربستان به گونه اي که روشنايي حاصل ازآن تاصدهاکيلومتر ديده شود

(اين غير ازآن سرخي آسمان مشرق است که ناشي ازيک جنگ هسته اي خواهدبود!)

*بسته شدن مجدد راه حج برما

*جنگ بزرگ درمناطق مرزي عراق،ترکيه وسوريه

*جنگ رودر روي ايران واسراييل وشکست قطعي ونهايي اسراييل

*کشته شدن رهبر داعش

*زلزله درسوريه وخراب شدن مسجداموي (سيل درنجف وکوفه وقم)

*شگل گيري نسل جديد تروريستها (خشن ترازنسل موجود!)،درسوريه وحمله ولشگرکشي به چندين کشورعربي

ازجمله عراق وعربستان وسپس تعرض آنهابه ايران که منکوب خواهندشد

*پيروزي قطعي ايران درمساله هسته اي وخضوع غربي ها دربرابرآن واقتدار روز افزون کشورما

يادآوري:

آنچه گفته شد تنهابرخي از دريافتهاي دست اول از روايات وتماما نيز مستند به منابع معتبر حديثي ست که درصورت

درخواست عزيزان اسناد هريک از اين مدعيات ،عندالمطالبه تقديم خواهدشد

(اين نوشته درفرصتهاي بعدي کاملتر مي شود انشاالله)

دیدگاه‌تان را بنویسید:

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.