مرثیتی برای امام مظلوم حضرت مجتبی علیه السلام

«اشدُّ من القتل» اگر فتنه است/حسن، فتنه را کشت و از قتل، رست
فرو داشت جمع بداندیش را/نکو داشت اَلباقیِ کیش را
گذشت از سر شام، آن مهرْذات/که «انّ الحسَن یُدرءُ السّیئات»

شعری در مدیحه امام حسن مجتبی ع

حسن رو، حسن خو، حسن خلقت است/همه حُسن عالم از آن طلعت است
ببین گردش ماه در ساغرش/جهان روشن از دیده ی مادرش
تبارک تبارک به قدّ حسن/مبارک مبارک به جدّ حسن