فرهنگ بهار – یک شعر برای نوروز

سبزه بر کوزه ی آبت عشق است/حافظا ! باده ی نابت عشق است
سکه و سرکه و سنجد داری/«عشق من با توچه سنجد…» آری!
آفرین بر تو و استحسانت/سبزه ات، آینه ات، قرآ نت