روزگار غریب

خبرازبال وپرندارم من/مرغ عشقم که سرندارم من
حال دوران زمن چه می پرسی؟/شب وروزوسحرندارم من
داغ دل تازه می کنم هرروز/خبری داغ تر ندارم من