…تا شگفتی های عالم را ببینید (راه معنوی دیدن شگفتی ها)