صدایی به کلفتی استکبار ( سخنی پیرامون امت اسلامی )