آل سقوط

1394/01/31

قوم بنی بند ناف – شعری در مورد آل سعود

حاجی بیا به گرد خم می طواف که/دور حجر گذشت بیا باده صاف کن گر می روی و پند مرا باد می دهی/این اُشتُلم به «قوم بنی بند ناف »کن: شارب تراشِ ریش درازِ درشت خوی/ای کلّه صاف کرده برو سینه صاف کن