ابوالفضل

26/02/1396

امید فردای حسین – شعری درباره حضرت عباس

عباس که خیمه زد به صحرای حسین/سر می نهد آن جا که بوَد پای حسین یک روز پس از حســـــــین آمد، یعنی:/عباس بوَد امید فردای حســــــــــین
02/03/1394

دریاییِ تک سوار ( شعری در مدح حضرت عباس )

ای سید تاجــــدار، عباس/سرسلسله ی بهار،عباس آیینه ی"عرشُــهُ علیَ الماء":/دریاییِ تک سوار(!)، عباس ابروی تو بهترین قـــراءت/ازمکتب ذوالفقـــار، عباس