1396/09/17

مثنوی مهدوی – درد دلی با حوزویان غافل

بسم الله الرحمن الرحیم «قسمتی از مثنوی مهدوی» یادآوری 1. انشاالله اهل ادب و انتظار، از این مثنوی ـ که به سبک مثنوی معنوی نیز سروده […]
1394/10/04

ویژگی های اصحاب المهدی

بسم الله الرحمن الرحیم حلقه گمشده ظهور: ویژگی های اصحاب المهدی عجل الله تعالی فرجه   سه گفتمان موعودگرایی چنانکه می دانیم، اندیشه ء آینده ء […]
1394/01/31

کوچه ای بایدداشت ( شعری در وصف کوچه باغ قدیمی )

کوچه‌های باغ را یادت هست؟../من از آن بازترین کوچه سخن می گویم یادتان هست که در جوش بهار/و در آن غلغل ثلث سوم؟... من از آن سبزترین واحه سخن می گویم/یاد آن کوچه بخیر/یاد آلوچــــه بخیر
1394/01/31

قوم بنی بند ناف – شعری در مورد آل سعود

حاجی بیا به گرد خم می طواف که/دور حجر گذشت بیا باده صاف کن گر می روی و پند مرا باد می دهی/این اُشتُلم به «قوم بنی بند ناف »کن: شارب تراشِ ریش درازِ درشت خوی/ای کلّه صاف کرده برو سینه صاف کن