اشعار مهدوی

1394/01/17

چرا چقدر …

من شاعر زمانه ي بي همزباني ام بيهوده هي به کام غزل مي کشاني ام اينجا کسي به زمزم من لب نمي زند تاکي در اين […]