امام رضا ع

01/06/1394

شرف الشمس (شعری برای میلاد امام رضا ع)

ای شرف الشمس ، نگینْ بوس تو/شمسِ شرف، حلقه زنِ طوس تو حسن تو بر سکّه ء خوبی محک/سوره ء یوسف به نگین تو حکّ شاهِ شمیسا نظران، یا رضا/مِهر مسیحا اثران، یا رضا