امام علی ابن موسی

29/07/1394

در غدیر خون ( شعری برای حضرت علی اصغر ع )

خون ثارالله، سوی آســمان/از همان جا کامد آن جا شد روان قطره ­ای از خون پاکش برنگشت/سـاغر صبر الهی سر نگشت گر چه از این خون کسی آگاه نیست/کم زخــــون ناقهءالله نیست کربلا معراج آل الله شد/تُندر اصغربُراق راه شد
07/07/1394

هوهوحیدر

هوهو تَنَنا ،حیدر به درآ/به درای صبا به صلای قمر هوهوحیدر تَنَنا حیدر ای شـــیر جهان ازبیشه ءجان/بازآ به میان با صد کَر وفَرّ هوهوحیدر تَنَنا حیدر به مجـال توشه زخیال تو مه/چون خیل شبح رفتم زنظر