امیرالمونین

1394/07/07

هوهوحیدر

هوهو تَنَنا ،حیدر به درآ/به درای صبا به صلای قمر هوهوحیدر تَنَنا حیدر ای شـــیر جهان ازبیشه ءجان/بازآ به میان با صد کَر وفَرّ هوهوحیدر تَنَنا حیدر به مجـال توشه زخیال تو مه/چون خیل شبح رفتم زنظر