1396/02/29

درد ما این است … ( بصیرت و بصر )

درد ما فقر نیست؛ استبداد نیست؛ دردما، وتمام اولویت فعلی ما، «مبارزه با فساد واشرافی گری ست»؛ این چیزیه که انقلاب ما را مسخ، و ملت […]