1396/02/29

استراتژی مصاف – سخنی پیرامون بصیرت

بصیرت بصیرت درست مثل همون بَصَر (:چشم) . کسی که نداره، نداره دیگه… البته بعضی ها چشم خواب آلوده ای دارند و لذا بعداز کلی تلوتلو […]
1396/02/29

درد ما این است … ( بصیرت و بصر )

درد ما فقر نیست؛ استبداد نیست؛ دردما، و تمام اولویت فعلی ما، «مبارزه با فساد واشرافی گری ست»؛ این چیزیه که انقلاب ما را مسخ، و […]