تلویزیون

20/01/1394

گزارش

مطلبی که در پیش دارید بخشی از یادداشت دکتر صادق طباطبایی در ابتدای کتاب (زندگی در عیش مردن در خوشی) اثر نیل پستمن میباشد. اگرچه نزدیک […]
19/01/1394

قوطی ابله سازی ( نقد تلویزیون )

نقد تلویزیون قوطی ابله سازی تعبیری ست که « نیل پستمن » در خصوص تلوزیون به کار برده وزبان زد شده است. *********************************************** گرچه دنیادل سنگی […]