جمهوری اسلامی

1396/02/29

درد ما این است … ( بصیرت و بصر )

درد ما فقر نیست؛ استبداد نیست؛ دردما، و تمام اولویت فعلی ما، «مبارزه با فساد واشرافی گری ست»؛ این چیزیه که انقلاب ما را مسخ، و […]