حضرت مریم

09/05/1394

رهایم مکن

دراین قرن فولاد ـ آخر ببین روح بیژن که درگور سرد معادن دارد تلف می شود (دارد تلف می شود!..)