روایت جوادالائمه

22/06/1394

سه حدیث از امام محمد تقی ع

به وسیله "قلب ها " آهنگ خدای متعال کردن، بسیار نتیجه بخش تراز آن است که تنها ، تن ها را به زحمتِ اعمال افکنند. نعمت افزایی ، از سوی خداوند بریده نمی‏شود، تا آن هنگام که شکرگزاری از سوی بندگان بریده شود.