روزگاری غریب در راه است

1394/11/18

روزگاری غریب در راه است

چون نفَس آمدم که برگردم/کارازین بیشتر ندارم من روزگاری غریب در راه است/جزدعا بال وپر ندارم من برسر کارعشق می مانم/دست وپای سفرندارم من