سبک زندگی

1394/01/29

آب در کوزه – اشعاری در نقد معماری

حالم امشب چقدَر مطلوب است/از کجا آمده باشم خوب است؟ امشب از دشت بهشت آمده ام/من که ازخانه ی خشت آمده ام یادتان هست؟..چه دورانی بود!/چه بهاران وچه بارانی بود...!
1394/01/19

اولین مثنوی معنوی

اولین مثنوی معنوی دردما این است ای دردآشنا… (لطفا این مثنوی را با تامل وشکیبایی بیشتری مطالعه بفرمایید) *رهزنان در اصفهان درتاختند جوی خون درزنده رود […]