شعر در ارتباط با محمد

1394/03/02

اصفهان به! ( شعری در وصف اصفهان )

کنار زنده رود از هر کران به/هم از دریاچه ی مازندران به اگر چه اصفهان نصف جهان است/ولیکن از جهانی اصفهان به همه نقش جهان زیباست اما/زِ هر نقش جهان «نقش جهان» به