شعر در ارتباط صبر

1394/03/06

اگر که صبوری کنیم … ( شعری در مورد صبر )

گاهی جواب بنده ی خود دیر می­دهد/بخت جوان به غوزِ کج پیر می­دهد گاهی بدون هیچ دلیل مشخصی/دایم به بندگان خودش گیر می­دهد یک عده را به حسرت یک لقمه نان اسیر/یک عده را شکم به شکم سیر می­دهد