شعر سلام

20/01/1394

سلام

جای آنی که تلاطــــــــم بکنیم       می شود باز تفاهــــــــم بکنیم کوچه ها را همه جارو بکشـیم        آی همسایه! بیا «هو»بکشیم […]