شعر عاشقانه

13/07/1394

برای کوچک ( شعر عاشقانه )

تا آمدم من ،شعرهایش رانهان کرد/حتی خودش رانیزبی نام ونشان کرد «ظرف مرابشکست لیلی»راشنیدی؟/من نیستم مجنون ولیکن او گمان کرد
31/01/1394

دلم گرفته ازین … ( غزل عاشقانه )

دلم گرفته از این روزگار...می فهمی؟/ازین زمانه ی بی اعتبار...می فهمی؟ چقدر کهنه شد این فصل های بی معنی/ببین تو چیزی ازین نوبهار می فهمی؟ خدا به داد دل ماغریبه ها برسد/تو هم که مثل خودم زارزار می فهمی!