غزل عاشقانه

01/04/1394

عشق است ( غزل عاشقانه )

عشق است و عشق، صحبت تقوی نمی ­کند/آتش، حریر و مخمل و دیبا نمی­کند هر دم هزار کُشته طلب می کند زخلق/مژگان،بلی، ولی دلت امضا نمی­ کند محراب ابرویت نگران شد که چشم شوخ/مست است و احترام مصلّا نمی­ کند