مدح امام حسین

1394/03/02

شعری در مدح امام حسین ع از محسن عرب خالقی

گرچه ازعشق فقط لطمه زدن رابلدیم/گرچه چندی است که بی روح تراز هرجسدیم گر چه در خوب ترین حالت مان نیز بدیم/جز در خانه ی ارباب دری را نزدیم روزگاری است که مارعیت این خانه شدیم/سجده شکربرآریم که دیوانه شدیم