مریم مقدس

1394/05/09

رهایم مکن

دراین قرن فولاد ـ آخر ببین روح بیژن که درگور سرد معادن دارد تلف می شود (دارد تلف می شود!..)