معماری اسلامی

31/01/1394

راستی … ( نکته ای در باب معماری )

ملتی که هویت مجسم خود ،یعنی «معماری »را بااین شدت وشتاب ـ آن هم روی درفرهنگ ضدسنت ـ ازدست می دهد ، چه فردا وچهفرهنگی درانتظارخواهد داشت وازکدام سبک ایرانی اسلامی سخن تواند کرد؟....