من حاضرم

15/06/1394

من حاضرم

کسی جایی متنی نوشته بودکه عباراتش را بیادندارم اما حرف این بود  : میخواهم شعار اذان راتغییردهم چون دراذان به خدایی دعوت می شود که خانه […]