مهدش مشکات بیاتی

1394/07/13

برای کوچک ( شعر عاشقانه )

تا آمدم من ،شعرهایش رانهان کرد/حتی خودش رانیزبی نام ونشان کرد «ظرف مرابشکست لیلی»راشنیدی؟/من نیستم مجنون ولیکن او گمان کرد