مِهر سر به مُهر

1394/03/31

مِهر سر به مُهر

آتش گرفته پیرهنم ـ یاعلی مدد/می سوزد آی آی تنم ـ یاعلی مدد بگذار تابسوزم وزین مِهرِ سر به مُهر/جز بر درِ تو دم نزنم ـ یاعلی مدد...