نشانه های فرج

1394/01/17

بشارت های پیش رو …

بسم الله *يکي ازمهمترين وحياتبخش ترين ويژگيهاي مذهب ما،نگاه بشارت انگيزواميدبخش داشتن به جهان وکارجهان است . *بامراجعه به روايات متوجه ميشويم که عصرحاضر،عصرموعود ودوران فرج […]