نعر انتفادی

19/01/1394

قوطی ابله سازی ( نقد تلویزیون )

نقد تلویزیون قوطی ابله سازی تعبیری ست که « نیل پستمن » در خصوص تلوزیون به کار برده وزبان زد شده است. *********************************************** گرچه دنیادل سنگی […]