نقد مدرنیته

16/01/1394

عصر بد ( نقد مدرنیته )

عصر من عصرِ دَدی شد دیگر/دنیا جای بدی شد دیگر چه کسی هست که راضی باشد؟/یا نه در حسرت ماضی باشد؟ دیده، دروازه ی کثرت شده است/زندگی مایه ی حسرت شده است