نقد معماری

1394/01/31

راستی … ( نکته ای در باب معماری )

ملتی که هویت مجسم خود ،یعنی «معماری »را بااین شدت وشتاب ـ آن هم روی درفرهنگ ضدسنت ـ ازدست می دهد ، چه فردا وچهفرهنگی درانتظارخواهد داشت وازکدام سبک ایرانی اسلامی سخن تواند کرد؟....
1394/01/29

آب در کوزه – اشعاری در نقد معماری

حالم امشب چقدَر مطلوب است/از کجا آمده باشم خوب است؟ امشب از دشت بهشت آمده ام/من که ازخانه ی خشت آمده ام یادتان هست؟..چه دورانی بود!/چه بهاران وچه بارانی بود...!