نقد مهدی مشکات

1394/04/06

نیروهای کیهانی یا شیطانی (به بهانه ی پاسخ به نقد)

مقاله ی نیروهای کیهانی یا شیطانی در پاسخ به نقد یکی از مخاطبان وبلاگ آقای مهدی مشکات منتشر شده است.