کوچه باغ قدیمی

1394/01/31

کوچه ای بایدداشت ( شعری در وصف کوچه باغ قدیمی )

کوچه‌های باغ را یادت هست؟../من از آن بازترین کوچه سخن می گویم یادتان هست که در جوش بهار/و در آن غلغل ثلث سوم؟... من از آن سبزترین واحه سخن می گویم/یاد آن کوچه بخیر/یاد آلوچــــه بخیر