نامه ای به دوستان امام مهدی

نامه ای به دوستان امام مهدی

“البیعة للّله”

بسم الله الرحمن الرحیم

باعرض سلام وتبریک ایام عزیز

حدود 15 سال است درحوزه ی مهدویت وازجمله درخصوص اصول وقواعد ظهور، تامل وتحقیق می کنم ودراین مجال کوتاه میخواهم یکی از نتیجه های دریافت خودم را به شما دوستان عزیزم تقدیم کنم:

نشانه ها یا قواعد ظهور؟

اولا عنایت کنید که مایک نشانه های ظهور داریم ویک” قواعــدظهور”برای ظهورامام ،آنچه شرط اصلی محسوب می شود قواعداست نه نشانه ها!به بیان دیگر:

بیشترِنشانه ها جزو ” مقتضیات هستند اما قواعد ظهور درواقع فرمولها و موجبات ظهور خواهند بود.بنابراین کسانی که مشتاقظهور امام اند می بایست بجای نشانه شـــــــــــناسی ، روی قاعده ها کار کنند.ضمن اینکه هم اکنون اگر نگوییم همه ی نشانه ها ،لا اقل حدنصاب نشانه هاومقتضیات ، محقق شده اند وامرظهورامام ، تنها منتظر تحقق همان قواعد وموجبات است که هنوز به طور کامل محقق نشده اند.

دو مسیرظهور:

قبل ازاینکه برخی از قواعد اصلی را عرض کنم توجه بفرمایید که اساسا ما دومسیر اصلی برای رسیدن به ظهور داریم :یکی مسیر اختیاری وانتخابی ست .بدین توضیح که: مردم خودشان به سوی ظهور حرکت کنند وبا تمام وجود ازخدای متعال ،طلب وتمنای فرج مولای خود را داشته باشند که متاسفانه تا به حال چنین اتفاقی درحد نصاب لازم نیفتاده است درحالی که امامان ما وخود اعلیحضرت نیز پیش ازین به بیان های مختلف تصریح کرده اند: اگربرای فرج بسیار دعاکنید قطعا فرج ما وشما می رسد! واما مسیر دوم مسیر اجباریست بدین معنی که مابنشینیم و هیچ حرکتی هم نه برای تحقق ظهور ونه برای زمینه سازی آن انجام ندهیم اما ازآنجا که حکومت الهی آخرالزمان جزو برنامه های قطعی خداونداست وخداوند چنین چیزی را به طور جدی اراده کرده است (ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا…)پس ما چه حرکت بکنیم وچه نکنیم این برنامه قطعی خداوند است وبالاخره پیاده خواهد شد .منتهی اگرماخود دراین برنامه الهی مشارکت کنیم اولا هزینه های کمتری می پردازیم وثانیا بدون شک ازعمر دوران بلاخیز غیبت کاسته خواهد شدوسوم اینکه خود مانیزبعنوان مجاهدان وسابقون به مقامات عالی ومافوق تصوری خواهیم رسید که وقتی به روایات نگاه میکنیم می بینیم مقام سابقون درامرظهور رابا مقام هیچ یک از مومنان وعارفان وحتی با مقام شهدای بدر واُحد! هم نمی شود مقایسه کرد!!!!بلکه مقام اینان تنها با جایگاه انبیای الهی قابل مقایسه است!!.همین قدربدانیم که پیشتازان آخرالزمان (درامرظهور) آنچنان پیش خدا واهل بیت علیهم السلام عزیز ومحبوبند که امام سابقون یعنی امیر المومنین علیه السلام ازشوق دیدار آنان آه کشیده ومیفرماید”آه! شوقا الی رویتهم!) هم چنان که رسول خدا صلی الله علیه وآله نیز آنان را “اخوان” خود خطاب کرده ومیفرماید “مرحبا باخوانی الذین یاتون من بعدی”..بنابراین ما اگر ازمسیر اول ظهور یعنی از مسیر اختیاری حرکت نکنیم هم خسارت بیشتری میکنیم وهم یک فیض وافتخارعظیم واستثایی که در هیچ زمان دیگری حتی درعصر بعدازظهور هم به دست نمی آید را ازدست خواهیم داد!

دو قاعده ظهور:

قاعده اول “طلب “:یعنی اگر امام بخواهد ظهور کند حتما حتما می بایست این شعور وبلوغ در مردم ایجادشود که بفهمند امام یعنی چه وبفهمند که هیچ کس جزحجت الهی نمی تواند خوشبختی مردم وعدل وصلح و تمدن شایسته انسان را به وجود بیاورد ! حال یک وقت است که مردم این حقیقت را زود میفهمندوازمسیر اول (اختیاری) حرکت میکنند وبا هزینه ی کمتری به ظهور می رسند ویک وقت هم ممکن است هنگامی این حقیقت رابفهمند که ظلم وفساد وبیدادتمام جهان را پر کرده وکار به آنجا برسد که طعم زندگی درکام مومنان واهل وجدان آن قدر تلخ شود که صبح وشام مرگ خود را ازخدا بخواهند !وآنچنان بیچاره ومستاصل شوند که خداوند از سر منت وشفقتی که بر بندگان خود دارد منجی آنان را به فریادشان برسانداما حتی درهمین شرایط هم بالاخره قانون این استکه مردم ظهورامام راطلب کنند وحتی اگر چند روز به ظهور امام مانده باشد هم این اتفاق می افتد ومردم دست به دعای جدی میبرند وبرای ظهورمنجی خوددعا می کنندواین جاست که خدا وند امام را به فریادشان می رساند !پس توجه کنید: به وجود آمدن حالت طلب در هرصورت یک قاعده است وتاوقتی که ما به حالت طلب نرسیم امر ظهور به هیچ وجه محقق نمی شود.

قاعده دوم”امت سازی” : امام وامت از مفاهیم متضایف هستند مثل دومفهوم پدر وفرزند .تاوقتی فرزندی برای شما به دنیا نیاید شما پدر(یامادر) محسوب نمی شوید.امام هم همین جوراست ؛تاوقتی امتی نداشته باشد در واقع ظرفی برای ظهور ندارد .البته امام مهدی علیه السلام هم اکنون امام است ودرمیانه جمع محدودی موسوم به ” اوتاد وابدال” که امت حقیقی ایشان هستند ظاهر است اما اگربخواهیم در میان ماهم ظهور کنند راهش این است که عده ای از ما(حسب روایات10000هزارنفر) با ایشان بیعت کرده وساختار امت را درخود ایجاد کنیم.

این نص فرمایش خود ایشان است که:

“لوان اشیاعنا وفقهم الله علی طاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بعهدنا لما تاخر عنهم الیمن بلقاءنا …”

طبق این فرمایش ،اگر یک امتی همدل برمحور امام موجود شکل بگیرد بلا فاصله وبدون هیچ درنگی امام ظهورمیکنند درست مثل ابرهای آسمان که اگر به یکدیگر بپیوندند باران رحمت نیز خواهدبارید لذا امام صادق علیه السلام فرمودند:”بخداسوگند اونمی آید تازمانی که “عده موصوفه” شکل بگیرد “یعنی شکل گیری همان امتی که ویژگی هایش بیان شده است (همدل وامام مدار) ؛این مهمترین شرط ظهوراست وخلاصه تا امت مهدوی به وجود نیاید اماممهدی هم نخواهدآمد درست همانطور که تا اشعه های آفتاب طهور نکنندقرص خورشیدهم آشکار نخواهد شد! واصلا طبق فرمایش امام باقر علیه السلام”شیعه” را به همین خاطر شیعه نامیده اند که اشعه ی امام است! پس همانطور که عرض شد: تاوقتی اشعه ها ظهور نکنند خورشید هم ظهور نخواهد کرد.

راه کارپیشنهادی:

دوستان عزیز! بدانید که امت امام مهدی ازآسمان نمی آیند! دولت ومجلس نمی توانند کاری کنند !حضرات عرفا هم کاری برای مانمی کنند! ..امام مال مردم است وجز شما مردم کسی راندارد همانطور که ماهم جز امام کسی رانداریم ( امام وامت!) بنابراین پیشنهاد ما این است که بیایم پشت سر علمدار این نهضت مقدسی که توسط رهبری امین و عزیزمان اداره میشود راه پداران وبرادران شهیدمان را ادامه دهیم و پرجم مهجور وغبارآلود امام غریب مان را بلند کنیم بخدا دیگر هیچ خیری دراین زندگی نیست هیچ صفایی وامیدی جز در سایه امن ومهربان مهدی موعود وجود ندارد:

1ـ سعی در دایم الوضو بودن داشته باشیم (درروایات است که هرکس دایم الوضو باشد یوشک ان یکون من الابدال!!)

2ـ هرساعت یکبار دعای اللهم کن لولیک رابخوانیم (ترجیحا راس هرساعت)

3ـ هرشب 10 دقیقه قبل ازخواب بازبان ساده وصمیمی با امام عزیز خود خلوت و صحبت کنیم.

4ـ این برنامه را به ده نفر توصیه کرده وبه هر نفر بگوییم که اونیز به ده نفر توصیه کند.

یادآوری:

کسانی که چندماه موفق به انجام این برنامه شده اند افق های نورانی جدیدی را گزارش کرده اند که انشاالله خداوند به این بنده وشما عزیزان نیزتوفیق انجام آن راعنایت فرماید.مطلب دیگر اینکه عده ای از دوستان در چند شهر از شهرهای مختلف کشور هم پیمان شده اند تا هرازگاهی برنامه استغاثه جهت ظهور را دربیابان های خارج شهر خود آغازکنند.این برنامه انشاالله ازنیمه شعبان امسال آغاز می‌شود.

والسلام علیکم ورحمة الله

درباره‌ی مهدی مشکات بیاتی

مهدی مشکات بیاتی
مهدی مشکات بیاتی یکی از پژوهشگران فعال در زمینه ی مهدویت و آخرالزمان می باشد. عمده ی تلاش های علمی او پیرامون موضوع تمدن مهدوی یا تمدن اسلامی صورت گرفته است. ایشان علاوه بر فعالیت های پژوهشی دارای طبع شعر نیز هستند. اشعار ایشان موضوعات مختلفی از قبیل مهدویت و سبک زندگی را دربر می گیرد. (کلیه مطالب این سایت توسط مدیر بارگذاری می شود.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code